Ohjaus

Minkäslainen tämä ilmiökurssi oikein on?

IMG_5471
Matka on opiskelussa usein vähintään yhtä tärkeä kuin lopputulos.

Ilmiökurssien aihepiiri on aina laaja, jotta jokainen löytäisi oman tulokulmansa. Aluksi näyttää vähän hämärältä. Tässä pientä kirkastusyritystä siihen, millaista ilmiökurssilla työskentely oikein on.

TO1-kurssin ja ilmiöjakson ideana on:

 • laaja teema (Nettilukion 1.-jaksolla aiheena identiteetti, 3.-jaksolla raha ja 5.-jaksolla samanlaisuus ja erilaisuus)
 • jokainen opiskelija rajaa kurssin alussa oman tonttinsa laajasta teemasta, esim. identiteetti-ilmiössä voi tarkastella vaikkapa omaa ammatti-identiteettiä, saamelaista kulttuuri-identiteettiä tai naisen identiteettiä suomalaisissa elokuvissa (mahdollisuuksia on paljon, ks. ajatuskartta identiteetin ilmenemismuodoista)
 • kurssin jakautuu viikkoaiheisiin, jolloin virikeluennoilla on vieraita kertomassa viikon teemasta ja teemasta myös keskustellaan Facebook-ryhmässä
 • viikkoteemojen edetessä jokainen työstää itse valittua ja rajattua ilmiöaihetta: etsii lisätietoja, kerää aineistoa ja jäsentelee; tavoitteena on tehdä jokin henkilökohtainen tai ryhmätyöntä tehty tuotos (matka kohti tuotosta on myös tärkeä eli tuotoksen rimaa ei kannata ajatella korkealle)
 • tuotos voi olla tieteellinen, tarinallinen, taiteellinen, monimuotoinen, se voi olla essee, sarjakuva, runojen ja piirrosten kooste, video, radio-ohjelma tai mikä vain itselle sopivalla tyylillä tehty, tuttu ilmaisumuoto tai uuden kokeilua.

Ilmiökurssiin voi myös liittää osasuorituksen jollekin muulle lukiokurssille eli jos esimerkiksi teet videon niin, että suomeksi selostamisen sijaan selostat videolla englanniksi, voit sopia englannin opettajan kanssa osasuorituksen englannin kurssille.

Vaatimukset:

 • valitse oma aihe ja työstä sitä kurssin ajan
 • raportoi etenemistä opettajien ohjaamalla tavalla
 • osallistu viikkokeskusteluihin
 • tee lopputuotos yksin tai ryhmätyönä ja esittele se muille online-tapaamisessa tai muulla tavalla
 • anna palautetta muille opettajien ohjaamalla tavalla.

Kurssilla tehdään itsearviointi ja ryhmäarviointi. Kurssista saa suoritusmerkinnän (S/K).


Aikuislukion TO1-kurssin opetussuunnitelma (OPS2016)

Tutkiva työskentely (TO1)

Kurssilla suunnitellaan, toteutetaan ja esitetään johonkin aihepiiriin tai ilmiöön liittyvä dokumentoitu projekti, tutkielma, keksintö tai muu tuotos. Kurssin aikana työskennellään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden opiskelijoiden tai ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Työskentely tapahtuu kokonaan tai osittain koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä, mikä vahvistaa koulussa ja arki- ja työelämässä hankitun osaamisen välistä yhteyttä. Kurssilla keskitytään tiedonalojen välisten yhteyksien hahmottamiseen sekä erityisesti kriittisen ja luovan ajattelun kehittämiseen oppiainerajat ylittävästi. Kurssilla hyödynnetään työskentelyssä tieto- ja viestintäteknologiaa ja kehitetään siihen liittyviä taitoja. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Mainokset
Ohjaus

Identiteettiä voi lähestyä eri suunnilta

Kun me opettajat alustavasti keräsimme kiintopisteitä, joista käsin identiteettiä ilmiönä voisi lähestyä, saimma aikaan alla olevan listan.

Lyhyesti identiteettiä voi hahmottaa kahden tarkastelukulman kautta: kuka olen (yksilö) ja mihin kuulun (yhteisö). Identiteetin määrittelyssä korostuu yksilö individualistisissa eli minäkeskeisissä kulttuureissa ja yhteisöllisyys kollektiivisissa kulttuureissa (ks. myös valtaetäisyys). Identiteetti voi olla annettu ja saatu, kuten ihonväri tai saavutettu, kuten ammatti.

Identiteetin tulokulmia:

 • Nuoruus ja identiteetin löytäminen
 • Sukupolvikokemus identiteetin rakentajana (60-lukulaiset, X- tai Y-sukupolvi jne.)
 • Netti-identiteetti (online-identiteetti)
 • Media ja identiteetti
 • Sähköinen identiteetti (kansalaisen tunnistaminen)
 • Ammatti-identiteetti
 • Identiteetin kriisit
 • Sukupuoli-identiteetti
 • Seksuaali-identiteetti
 • Kansallisidentiteetti
 • Vähemmistön identiteetti, etnisyys
 • Sorto ja sorretun ryhmän identiteetti, rasismi
 • Mielenterveys ja identiteetti (humanistisen psykologian näkemys, narsismi ja identiteetti, traumat ja identiteetti, dissosiatiivinen identiteettihäiriö)
 • Mielenfilosofian identiteettiteoria
 • Logiikka (ontologia, Leibnitzin laki)
 • Theseuksen laiva (muutoksen paradoksi, ks. identiteetti ja muutos filosofiassa)
 • Elinikäinen identiteetin rakentaminen
 • Kielen ja identiteetin yhteys

Identiteetin reunalla:

 • Elämän siirrosvaiheet (lapsesta nuoreksi, nuoresta aikuiseksi, oman sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden löytäminen, rakkaus, sinkusta parisuhteeseen, vanhemmuus, läheisten menettäminen, työttömyys, ammatin vaihtaminen, sairastuminen, oman kuoleman kohtaaminen)
 • Poikkeavuus ja identiteetti (synnynnäinen, keskellä ikää esim. onnettomuuden jäljiltä)
 • Ideologian tai uskon murros
 • Maasta toiseen muutto pysyvästi tai väliaikaisesti, kulttuurishokki eri vaiheineen
 • Vieraantuminen, sosiaalisen viiteryhmän kaventuminen tai puuttuminen (sosiaalinen identiteetti)
 • Menneet kokemukset ja identiteetti
 • Eksistentialismi (olemassaolo, radikaali vapaus, ihmisyksilön ainutlaatuisuus)
 • Postmoderni identiteetti (ihminen oman elämänsä käsikirjoittajana, identiteettien jatkumattomuus elämän varrella)
 • Identiteettivarkaus
 • Suvun historia; sukututkimus rakentamassa identiteettiä
 • Paikallisidentiteetti
 • Nimi ja identiteetti

Identiteettiä voi ilmiökurssilla siis tutkia hyvin monesta suunnasta. Yllä oleva lista ei ollut mitenkään tyhjentävä. Lähestyminen voi olla omakohtainen, omaan lähipiiriin liittyvä tai ulkoa päin, itselle vierasta identiteettiä tutkiva.

Voila_Capture 2017-08-07_02-46-19_ap

Inspiraatioksi kurssin alkuun löytyy myös ajatuskartta identiteetin eri osa-alueista. MindMeisterin tunnuksilla karttaa pääsee rakentamaan eteenpäin. Alustava kartta liitetiedostona:

IdentiteettiMindMeister